Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Organizacja pracy

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Realizację podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00 . Dzieci przebywające w tych godzinach nie wnoszą opłaty za pobyt.

PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 25 osób. Dzieci przebywają w przydzielonych do grupy salach pobytu. Dopuszcza się możliwość łączenia grup w godzinach schodzenia się dzieci , czyli od 6:00 do 7:30 oraz w godzinach rozchodzenia się dzieci, czyli od 15:00 do 16:00, a także w okresach zmniejszonej frekwencji dzieci i personelu, w okresie dużej zachorowalności, w czasie ferii i wakacji.

  1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Odroczenie obowiązku szkolnego tych dzieci regulują odrębne przepisy.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

  • Przyprowadzanie dzieci – Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach od 6:00 do godz. 8.00
  • Odbieranie dzieci – Dzieci z przedszkola odbierane są przez rodziców zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 16:00
  • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione pisemnie przez rodziców.
Skip to content