Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Standardy ochrony małoletnich

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1606) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Lewinie Brzeskim zostały opracowane Standardy Ochrony Małoletnich. Dokument ten został zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną i obecnie jest wdrażany do realizacji.

Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni oraz zasady podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka poza placówką .

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  • w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Lewinie Brzeskim nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dzieci,
  • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia dziecka oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w przedszkolu lub przemocy domowej,
  • podejmowane w przedszkolu postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
  • dzieci wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
  • dzieci wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań,
  • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
  • prowadzone w przedszkolu postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dzieci jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
  • działania podejmowane w ramach ochrony dzieci przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony dzieci, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

Skip to content