Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedszkole Publiczne nr 2 w lewinie Brzeskim, przy ul. Narutowicza 2
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• Listownie: 49-340 Lewin Brzeski ul. Narutowicza 2
• przez adres email: ppnr2lewinb@poczta.onet.pl
• telefonicznie: 77 4127682
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan : Tomasz Dragan,
i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail; Tomasz.dragan75@gmail.com

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa).

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim
Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie .Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
W serwisie Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Odnośniki do innych stron
Serwis Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(MONITORING)
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.
Administrator danych Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne nr 2
z siedzibą przy ul. Narutowicza 2
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email: ppnr2lewinb@poczta.onet.pl
telefonicznie pod numerem: 774127682
lub pisemnie, na adres:
Przedszkole Publiczne nr 2
Lewin Brzeski ul. Narutowicza 2
Inspektor ochrony danych Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: Tomasz Dragan,
i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail; Tomasz.dragan75@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
przetwarzania • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu do budynku
i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
• Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Odbiorcy danych • Dane z monitoringu przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
• Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie
tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.
Okres przechowywania danych • Dane zapisane przez system monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postepowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania (kodeks pracy art. 222 § 4)
Prawa osoby, której danedotyczą
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia ponadto przysługuje prawo ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content